Xin đính kèm một đoạn video của bài giảng mẫu mà bạn đã thực hiện và người cố vấn của bạn sẽ được đánh giá và liên lạc.