Rocky’s Skashow

Admin bar avatar

김영록/Yongrok Kim

스타트업 이노베이터/Startup Innovator
스타트업 이노베이터/Startup Innovator
Price Free
0 Review

Mục tiêu học tập
Nhận thông tin thực về Startups.

1 . Những gì để học
Bất cứ ai đang chuẩn bị cho một Startup hoặc quan tâm đến một Startup

2. giới thiệu bài giảng

Một khái niệm mới cho thấy nói chuyện chiếu sáng các hệ sinh thái của Startups và làm tăng tất cả mọi thứ về Startups
Cung cấp thông tin chuyên sâu cho những người sáng lập Startup thông qua các cuộc phỏng vấn khởi nghiệp và CEO.

Admin bar avatar

김영록/Yongrok Kim 스타트업 이노베이터/Startup Innovator

벤처중소기업부 세대융합창업캠퍼스(서울) 총괄책임자 | 한양대 겸임교수 | Rocky's 스카쇼 진행자 [강사명을 클릭하시면 프로필을 보실수 있습니다.]

Head of the Generation Convergence Startup Campus (Seoul) at the Ministry of Venture and Medium Business | Professor at Hanyang University at the same time | Director of Rocky's Scotch Show [Click your instructor's name to see your profile.]

Leave a Reply