LABBOY định của [luật pháp chính phủ][pháp luật quy định bởi chính phủ], labboy sẽ hoàn trả lại các trường hợp sau: (Mục 18 bài viết 1 của đạo luật về việc thànhlập, hoạt động và over-the-học của các trường học và các đạo luật về việc thành lập và hoạt động của trường và các đạo luật về việc nghiên cứu ngoại giao và phần ngoại giao 2)

• Nếu người học đã từ bỏ các lớp học hoặc sử dụng khu vực nghiên cứu tại văn phòng bác sĩ của riêng mình.
• Nếu bạn đã được lệnh bãi bỏ hoặc đình chỉ tuyển sinh của trường,
• Khi việc thành lập và điều hành nhà trường không thể giảng dạy hoặc cung cấp một nơi giảng dạy

Nếu bạn phá vỡ các lý do và tiêu chí trả lại học phí, bạn có thể: [Tiêu chuẩn giải quyết tranh chấpdành cho người tiêu dùng] (thông báo về Ủy ban thương mại công bằng số 2014-4, 2014. 3.21. Đặt hàng, thực thi) dấu hoa thị 2 số 61]

[Online bài giảng hoàn trả quy định]
1. hoàn lại tiền đầy đủ trong vòng 7 ngày của ngày thanh toán.
2. nếu bạn yêu cầu hoàn lại 7 ngày sau ngày thanh toán, bạn sẽ được hoàn trả theo các quy định sau.
-2/3 hoàn trả phí khóa học nếu bạn hủy khóa học trước 1/3 trong tổng thời gian khóa học từ ngày thanh toán
– Nếu bạn hủy khóa học trước 1/2 trong tổng thời gian khóa học từ ngày thanh toán, bạn sẽ được hoàn lại số tiền hiện hành của học phí.
– Không hoàn lại nếu bạn hủy sau 1/2 trong tổng thời gian khóa học từ ngày thanh toán
3. nếu người học không thể tiến hành với các khóa học do các lý do nhờ các doanh nghiệp sau trong vòng 90 ngày tính từ ngày thanh toán hoặc 30 ngày tính từ ngày phát hiện ra vấn đề, sinh viên sẽ được khấu trừ từ việc sử dụng học phí của các học sinh bằng cách tính toán và khấu trừ việc sử dụng lệ phí học tập.
-Nếu chương trình bạn áp dụng không có sẵn
-Các chương trình học tập khác nhau rất nhiều từ hoặc khác với rất nhiều từ những gì chương trình quảng cáo.
– Nếu chương trình không phải là bình thường
* Vui lòng không sử dụng các quy tắc hoàn trả cho các bài giảng trực tuyến (video), vì chúng khác với các quy tắc hoàn tiền của bài giảng offline.